HPLC-testutrustning


Att ha rätt utrustning är en förutsättning för tillförlitliga resultat när forskarvärlden gör vetenskapliga framsteg med hjälp av analytisk kemi. HPLC-testning kräver specialiserad utrustning som är kompatibel med din analys. När man skall bedöma vilken kemikalieutrustning som krävs på analyslaboratoriet måste man först bekräfta metodologin utifrån sammansättningen av provmaterialet. HPLC-tekniker kan förfinas för att uppfylla specifika behov, och med en djup förståelse för kromatografi kan man utveckla ett tillförlitligt arbetsflöde.

HPLC, High performance liquid chromatography, är en användbar analysteknik för kemiska föreningar såsom små molekyler och biopolymerer. Denna teknik innefattar studier av ett prov som är upplöst i en lösning, som sedan injiceras i en kolonn som innehåller harts som samverkar med provet. Denna samverkan saktar ned rörelsen hos provet genom kolonnen där det sedan detekteras. Data hämtas från tidsberäkningen för rörelsen hos provet samt intensiteten i detekteringen av provet.

Mer information om vad HPLC används till finns på vår sida om kromatografilösningar. Avantor har ett stort utbud av resurser och produkter som hjälper dig att uppfylla dina behov.

Högeffektiv vätskekromatografi

Kort sagt: HPLC arbetar utifrån principen att enskilda föreningar uppför sig annorlunda i vatten. HPLC separerar och renar föreningar på basis av deras polaritet, eller deras hydrofobiska/hydrofila egenskaper.

Det finns två typer av kromatografi; normal fas och omvänd fas. Olika hartssammansättningar i kolonnen bestämmer slaget av den kromatografi som körs och vilka molekyler som kan separeras.

Normal fas

I denna metod fylls kolonnen med polära kiseldioxidpartiklar och en icke-polär buffert. När provet injiceras fasthar de polära partiklarna på kiseldioxiden, med en längre upptagningstid än icke-polära molekyler.

Omvänd fas

Kolonnen fylls med hydrofobiska partiklar med en polär buffert när kromatografi med omvänd fas genomförs. De hydrofobiska molekylerna sitter kvar längre på hartset och kan upptäckas lättare.

Användning av kemikalier för laboratorieprovberedning

Det finns tre huvudprocesser vid framtagning av ett prov för HPLC-testning: spädning, centrifugering och filtrering. Varje steg kräver olika kemikalier, som med rätt planering kan minimera kostnader och optimera protokollet. Det är mycket viktigt att välja rätt kemikalier för provberedning, eftersom det kan bidra till att spara tid, pengar och laboratorieresurser.

Spädning

Hur ett prov späds på korrekt sätt bestämmer vilka kemikalier som fungerar bäst för den metabolit du är intresserad av. Ett lösningsmedel kan stödja en kemikalieklass, och tappa eller minska en annan klass. Normalt väljs vatten och andra lösningsmedel för detta. Exempel: organiska lösningsmedel som metanol eller acetonitril används för att krossa proteiner och extrahera små molekyler samtidigt.

Centrifugering

Detta steg kan hjälpa till att skydda testutrustningen samtidigt som provets kvalitet skyddas under filtreringen. Centrifugeringen fungerar så att svävande partiklar hamnar på botten av provröret med hjälp av kraftig skakrörelse som blandar lösningen.

Det rekommenderas att man blandar ett prov i 5 minuter vid maximal hastighet med hjälp av en bänkcentrifug. Detta minimerar avfallet när man återvinner filtrerade prover och minskar användningen av dyrbar filtreringsutrustning som ofta kräver längre filtreringstider. Även om centrifugering inte kräver extra kemikalier minskar den ned den mängd väsentligt som behövs i övriga steg.

Filtrering

Ett analyslaboratorium kan arbeta med hundratals prover varje vecka, vilket kräver snabba och exakta resultat. Denna balans med hastighet och kvalitet påverkas på ett genomgående sätt av filtreringsteknikerna.

Filtrering är viktigt vid korrekt HPLC-provberedning av två huvudskäl: att skydda pumpen från partiklar i lösningsmedlet och förhindra att partiklar täpper till och skadar HPLC-kolonnen.

Användningen av för-blandade och filtrerade lösningsmedel kan minimera risken för kontaminering via lösningsmedlet. Denna renhetsnivå bidrar till att minska det underhåll som behövs för utrustningen. Om ett filtreringssteg läggs till, innan man laddar provet i kolonnen eller på insamlingspunkten, kan kontamineringsrelaterade fel minskas, och du skyddar din utrustning från slitage på lång sikt.

Val av kemikalier för HPLC-provberedning

När man lägger upp en effektiv teknik för beredning av HPLC-prover, är det absolut nödvändigt att köpa in kemikalieprodukter som är renade och som har erforderliga reaktioner med dina målföreningar.

Lösningsmedel såsom acetonitril, metanol och vatten används ofta inom provberedning i filtreringssyfte. Vissa av de bästa lösningsmedlen för HPLC-analys är kvalitetskontrollerade avseende UV-transparens för att stödja en optimal känslighet, och är renade från metallföroreningar som ofta påverkar den biologiska aktiviteten i ett prov.

När korrekta filtreringskemikalier används går testarbetet snabbare, och ofta kan man eliminera extrautrustning och -resurser för ytterligare filtrering av prover som tenderar att kontamineras.

Val av lösningsmedel för att undvika kontaminering

När det gäller att undvika kontamineringsämnen i HPLC-provet, vilka kan ge förvanskade resultat och förstöra utrustningen, är det en absolut förutsättning att välja rätt kemikalielösningar. Utvinningsbara ämnen är föreningar som frisätts från en komponent, t.ex. ett filtermembran, som kommer i kontakt med provlösningsmedlet. Kvantiteten av utvinningsbara ämnen varierar, beroende på lösningsmedelsresistensen hos komponenten och på de temperaturer och tryck som råder.

Utvinningsbara ämnen kan påverka noggrannheten i HPLC genom att störa analysen om de är detekterbara genom den analysmetod som ligger nedströms. Dessa föreningar medför bullerdata, vilket minskar den samlade datakvaliteten. Detta kan vara särskilt problematiskt när målanalysen har samma kvarhållningstid som extraherbarheten.

De utvinningsbara ämnena kan reduceras väsentligt om man verifierar att filtreringsmembranet har hög kemisk kompatibilitet med lösningsmedlen i den mobila fasen.

Polytetrafluoroetylen (PTFE), polyvinylidendifluorid (PVDF) och membran i regenerativ cellulosa (RC) är populära val eftersom de är höggradigt kompatibla med vanliga lösningsmedel i den mobila fasen. Renat vatten, acetonitril och metanol är populära val för lösningsmedel.

Ett annat sätt att förhindra kontaminering är att minska variationen i material på hela laboratoriet. Att standardisera två membrantyper och använda dem i olika format ger ett mer konsistent laboratoriearbete.

Man kan använda samma membranmaterial i membrankretsar för filtrering i den mobila fasen, sprutfilter för manuell beredning och sprutfria filter för automatiserad filtrering. Detta innebär att man kan dra ned på det antal förbrukningsvaror som måste lagerhållas – utrymmeskraven minskar, så även krånglet med att beställa hem en massa olika produkter.

Läs mer om HPLC-utrustning samt alla analytiska testresurser från Avantor®.

Slutsats

Det skall vara enkelt att köpa in HPLC-kemikalieutrustning för storskalig bearbetning eller banbrytande forskning. Avantor® levererar förstklassiga produkter och resurser som stöd i ditt laboratoriearbete.

Korrekt hantering av laboratoriekemikalier för HPLC är också en viktig faktor att ta hänsyn till vid inköp av utrustning och genomförande av kvalitetskontroller. För mer information om hantering av vanligen förekommande laboratoriekemikalier: besök vår sida om laboratoriekemikalier och deras användning.

Avantor® har allt du behöver när det gäller kemikalieutrustning.