Efterlevnad och certifiering

Vårt företag har certifierats enligt ett antal ISO-standarder avseende kvalitet, miljö samt hälsa och säkerhet.

Dessa certifieringar är en del av vårt engagemang för excellens och kontinuerlig förbättring av kvaliteten. De utgör grunden för det värde vi levererar till våra kunder genom varje process, program, produkt och lösning som vi erbjuder. Detta säkerställer att våra ledningssystem, tillverkningsprocesser, tjänster och dokumenterade förfaranden uppfyller alla krav för global standardisering och kvalitetssäkring.

Se även avantorsciences.com för en komplett förteckning av samtliga ISO-certifikat avseende kvalitetshanteringssystem.

ISO 9001

Certifieringen enligt ISO 9001 baseras på principer för kvalitetshanteringssystem, där starkt kundfokus, engagemang hos högsta ledningen, standardiserade tillvägagångssätt och en fortlöpande förbättringsprocess ingår. Denna standard är den globala standarden för kvalitetshanteringssystem, och säkerställer att kunderna konsekvent får kvalitetsprodukter och tjänster.

ISO 45001

ISO 45001 specificerar kraven på ett ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet (OH&S), och ger vägledning för hur det skall användas i syfte att göra det möjligt för organisationer att tillhandahålla trygga och hälsosamma arbetsplatser; bland åtgärderna kan nämnas förhindrande av arbetsrelaterade skador och sjukdom samt proaktiva förbättringar av hälso- och säkerhetsarbetet. Denna standard används av våra anläggningar i många länder som en viktig hörnpelare för en säker och hälsosam arbetsmiljö.

ISO 14001

ISO 14001 specificerar kraven på ett miljöledningssystem som en organisation kan använda för att förbättra sitt miljöarbete. ISO 14001 är avsedd att användas av organisationer som vill hantera sitt miljöansvar på ett systematiskt sätt som bidrar till hållbar miljöpåverkan.
Vårt företag har tagit många initiativ världen över för att omsätta miljöansvaret i reella åtgärder: exempelvis minskning och återvinning av avfall, eller minskning av vatten-, bränsle- och energiförbrukning.

ISO 13485

Standard ISO 13485 specificerar kraven på ett omfattande kvalitetshanteringssystem för hela livscykeln, bl.a. produktion, försäljning och leverans, av medicinsk utrustning och in vitro-diagnostik.

ISO 17025

ISO/IEC 17025 specificerar de allmänna kraven för test- och kalibreringslaboratoriernas kompetens, opartiskhet och enhetliga drift.

ISO17034

ISO 17034 specificerar allmänna krav för kompetens och konsekvent drift av referensmaterialtillverkare. Den är avsedd att användas som en del av referensmaterialtillverkarens allmänna kvalitetssäkringsrutiner.

Nedan återfinns en förteckning över ISO-certifikat och kontaktuppgifter för ditt land.

Om du har några frågor om kvalitet och vår policy, ta gärna kontakt med:

Anna Fredriksson Kinnander
Nordic Quality Manager
anna.kinnander@avantorsciences.com

 

Om du har några frågor om miljö, hälsa och säkerhet och vår policy, ta gärna kontakt med:

Rudy Hengeveld 
EHSS&S Manager Nordics & the Netherlands
rudy.hengeveld@avantorsciences.com