Kemikaliesäkerhet i laboratoriet

När du arbetar med kemikalier och i synnerhet farliga sådana är säkerheten av största vikt. Det är naturligtvis obligatoriskt att använda lämplig personlig skyddsutrustning, men det finns även annat som bidrar till att hålla laboratoriet säkert:

 • Kemikaliehantering – att välja produkter i lätthanterliga, säkra behållare kan göra stor skillnad
 • Var beredd med lämpliga absorbenter om något skulle gå sönder eller du råkar spilla
 • Undvik onödiga risker genom att använda säkrare kemikaliealternativ och hålla koll på skadliga restsubstanser
 • Bänkskydd och säkrare dispensering
 • Kemikalieförvaring inklusive riskmärkning

Längre ner på den här sidan hittar du vanliga frågor och svar som vi hoppas att du kommer att ha nytta av, tillsammans med ytterligare information om REACH- och CLP-förordningarna. Det finns allmänna säkerhetsriktlinjer som du kan ladda ned samt länkar till sökfunktionen på vår MSDS-webbplats och vår produktdokumentationsväljare.

Testa dig själv! Vet du allt du behöver om CLP-förordningarna? Är du redo att arbeta på ett säkert sätt i ett laboratorium? 

Gör testet

Watch the "Understanding chemicals to create a safer lab" webinar:

Registration

Säkrare förpackningsalternativ

Lösningsmedel och syror i plastflaskor

Plastflaskorna med AnalaR NORMAPUR®-syror och -lösningsmedel är säkra, praktiskt taget okrossbara, miljövänliga, lätta och enkla att hantera.

Belagda glasflaskor för syror

Safebreak-flaskorna är speciellt framtagna för syror. PE-beläggningen förhindrar att syran sprids om glaset går sönder.

Aluminiumflaskor för HPLC-lösningsmedel

Aluminiumbehållare bevarar lösningsmedlens höga renhetsgrad och är dessutom okrossbara, lätta och enkla att hantera.

Säkerhetsbehållare för flaskor

Färgglada och praktiska säkerhetsbehållare för transport av syror, baser och lösningsmedel.

Säkerhetskemikalier för laboratorier

Kiselgeler

Även om kiselgeler i sig kan betraktas som säkra torkmedel är de äldre fuktindikatorer som ingick i dem inte det.

Biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel

LABWASH® Premium koncentrerade rengöringsmedel har biologiskt nedbrytbara beståndsdelar för hög aktivitet och låg förbrukning. Genom ett enkelt byte till LABWASH® får du effektiv rengöring som är skonsammare för både dig och miljön.

Gröna lösningsmedel

Organisk syntes kan inbegripa giftiga och cancerframkallande ämnen. VWR Chemicals erbjuder några grönare lösningsmedelsalternativ, nämligen metyl-2-tetrahydrofuran, 1,3-dioxalan, cyklopentylmetyleter och 1,3-propanediol som kan minska din exponering.

Vattenfria lösningsmedel

Ett komplett sortiment av lösningsmedel med hög renhetsgrad och extremt låg vattenhalt tillverkas särskilt för fuktkänsliga organiska tillämpningar och biotekniktillämpningar.

Remsor för peroxidtest

Remsor för peroxidtest används för att snabbt identifiera oorganiska peroxider i vattenhaltiga lösningar och organiska lösningsmedel.

Remsor för perättiksyratest

Remsor för perättiksyratest används för att identifiera eventuell kvarvarande perättiksyra efter desinficering.

Produkter och tjänster som bidrar till säkerheten

Absorbenter för spill

Vid spill eller läckor är det viktigt att kunna hantera situationen snabbt och effektivt. Därför rekommenderar vi att du har ett lämpligt urval spillabsorbenter till hands.

Säkerhetsetiketter

Säkerhetsetiketter är användbara när du skapar en blandning eller transporterar prover. De uppfyller bestämmelserna för kemiska ämnen och blandningar enligt GHS (Global Harmonised System) .

Bänkskydd

Bänkskydd fungerar som en nödvändig barriär mot frätande spill, uppvärmda prover eller vibrationer från olika apparater.

Vanliga frågor

SYROR

1. Vilka ämnen är inkompatibla med din syra?

 • Ättiksyra är inte kompatibel med krom(IV)oxid, salpetersyra, alkoholer, etylenglykol, perklorsyra, peroxider och permanganater
 • Salpetersyra är inte kompatibel med ättiksyra, anilin, krom(IV)oxid, vätecyanid, svavelväte, brandfarliga vätskor och gaser
 • Oxalsyra är inte kompatibel med silver och kvicksilver
 • Perklorsyra är inte kompatibel med ättiksyraanhydrid, vismut och vismutlegering, alkoholer, papper och trä
 • Svavelsyra är inte kompatibel med kaliumklorat, kaliumperklorat och kaliumpermanganat

2. Kan jag använda GPR RECTAPUR®-citronsyra (20273*) för att avkalka kaffebryggare?

JA! Om du vill avkalka en kaffebryggare ska du lösa upp så mycket kristalliserad syra som möjligt i varmt vatten (40 till 50 °C). När lösningen har svalnat häller du av den och lämnar kvar eventuellt sediment som inte har lösts upp. Därefter häller du lösningen, utan sediment, i kaffebryggaren. Efter avkalkningen sköljer du igenom kaffebryggaren en eller två gånger med kranvatten. För att vara helt säker på att all citronsyra är borta kan du kontrollera sköljvattnet med en pH-remsa.


3. Hur arbetar jag säkert med NORMATOM®-fluorvätesyra (83873* eller 85029*)?

Det finns en speciell säkerhetslösning för förvaring och dispensering av fluorvätesyra:

 • Flaska med extra tjocka väggar
 • Specialutformat säkerhetslock och tätning
 • Specialdispenser som kan leverera exakt den syramängd du behöver och som ser till att den sista droppen rinner tillbaka i flaskan på ett säkert sätt

4. Hur hanterar jag explosionsrisken med AnalaR® NORMAPUR® ACS perklorsyra 70 % (20589*)?

Högkoncentrerad perklorsyra är extremt frätande men inte explosiv. Vid normalt tryck kan den upphettas till kokpunkten över en öppen låga. Vid förekomst av allra minsta spår av en organisk förorening eller om perklorsyra kommer i kontakt med en organisk substans kan den emellertid explodera, så det krävs noggrann förvaring och hantering för att förhindra kontaminering.


5. Varför levererar VWR Chemicals koncentrerad salpetersyra i plastflaska med ett kort utgångsdatum på 2 år?

På denna tid angriper koncentrerad salpetersyra plast, vilket resulterar i att plastflaskan så småningom blir skör.


6. Hur kan jag arbeta säkert med AnalaR® NORMAPUR® starkt koncentrerad myrsyra 100 % (20318*)?

Starkt koncentrerad myrsyra bryts långsamt ned till koloxid och vatten. Vid gasbildningen höjs trycket i flaskan, vilket kan leda till att den exploderar. Sönderdelningsreaktionen accelererar vid så låga temperaturer som 30 °C. Därför levererar vi myrsyra i flaskor med speciella skruvlock.


7. Varför levererar VWR Chemicals salpetersyra 99 % (85851*, 85850*) i specialförpackningar och med särskild förslutning?

Rykande salpetersyra avger rödbruna ångor på grund av ljusets och värmets inverkan. Dessa ångor kan få trycket i behållaren att stiga och under vissa omständigheter leda till att behållaren exploderar. Med VWR Chemicals särskilda förpackning och förslutning kan dessa säkerhetsproblem undvikas.


FÖRPACKNING

8. Vilka är fördelarna med plastflaskor av högdensitetspolyetylen (HDPE) jämfört med flaskor av glas?

De här plastflaskorna är säkrare på grund av sitt HDPE-material. De är även praktiska för dem som använder stora mängder syror och vill ha koll på inköpskostnaderna. Den höga kvaliteten i HDPE-flaskorna gör att de kan användas för våra analysprodukter med hög renhet (Analar NORMAPUR) och de är billigare och betydligt lättare att hantera än glasflaskor. 


9. Vad är EMBASAFE?

Den här PE-belagda specialförpackningen ger ett maximalt skydd om glaset går sönder eftersom den håller kvar innehållet, vilket gör det enklare att ta hand om det. Glaset är naturligtvis fullt kompatibelt med våra analysprodukter med hög renhet (Analar® NORMAPUR®) och kan återanvändas på samma sätt som en klassisk glasflaska.


10. Vilken hållbarhet har ämnen i PE-flaskor?

Lösningsmedel: 5 år
Syror: 2 år


ETIKETTER OCH CLP-FÖRORDNINGAR

11. Vilket är det minsta måttet på etiketter för märkning av blandningar eller prover?


12. Hur läser man en VWR-etikett?

De nya etiketterna på flera språk är utformade så att du snabbt och enkelt ska hitta den information du behöver. De anger alltid ett utgångsdatum för oöppnade och korrekt förvarade produkter och har vanligen ett utrymme där du kan ange mottagningsdatum och/eller när flaskan först öppnades.

De nya etiketterna uppfyller dessutom CLP-kraven. Om utrymmet tillåter anges den garanterade specifikationen för produkten på etiketten. I annat fall hittar du VWR:s specifikationer på vwr.com.


13. Hur hanterar man kemikalier på ett säkert sätt?

Innan du hanterar farliga kemikalier ska du läsa igenom säkerhetsdatabladet och sedan göra en riskbedömning.

Mer information