Kemikalier för provberedning

Provberedningen är lika viktig som analysen av provet. Se till att använda korrekta reagenser så att inte provet kontamineras.

Produktkategorier

ACS och reag. Ph. Eur lösningsmedel

Fullständigt sortiment med lösningsmedel som passar för en mängd analys- och forskningstillämpningar med garanterade specifikationer enligt ACS och reag. PH EUR för de flesta, finns i olika förpackningsstorlekar.

ACS och reag. Ph. Eur syror och alkalier

För provberedning används ofta Ph-justerare eller andra tillämpningar, syror och alkalier. VWR har ett komplett utbud av dessa produkter i olika förpackningar.

ACS och reag. Ph. Eur salter

Fullständigt sortiment av salter i analytisk klass, uppfyller ACS, reag. PH EUR för de allra flesta.

Reag. Ph. farmakopén Standardlösningar

Mer än 250 standarder och lösningar som uppfyller senaste PH EUR-versionen, levereras med fullständigt CoA med fullständig spårbarhet, för kvalitetskontroll i läkemedelsföretag.

Syror och lösningsmedel i plastflaskor

Lösningsmedel och syror i plastflaskor är säkra, praktiskt taget okrossbara, miljövänliga, lätta och enkla att hantera.

Syror och lösningsmedel i överdragna glasflaskor

Denna typ av ”säker” förpackning är till mycket stor nytta vid korrosiva reagenser. PE-beläggningen omsluter produkten om glasflaskan går sönder.

Vanliga frågor

Alla oorganiska salter är tillverkade av oorganiska råmaterial. Eftersom inget animaliskt härlett material används i tillverkningen av dessa sammansättningar kan det antas att de är BSE-fria.

Dekahydrater och dodekahydrater såsom natriumkarbonatdekahydrat, natriumsulfat eller dinatriumvätefosfat-dodekahydrat förlorar en del av sin kristallisering i vatten vid 33 °C. Man kan säga att de smälter i sitt eget kristalliseringsvatten. Därför är det viktigt att förvara och transportera dessa blandningar svalt (under 20 °C) främst under sommarmånaderna.

Vissa salter, såsom järn (II) sulfatheptahydrat, ammoniumjärn (II) sulfathexahydrat eller tenn (II) kloriddihydrat, är kraftfulla reducerande medel som snabbt omvandlas till ett högre oxidationstillstånd i höga temperaturer eller vid exponering för direkt solljus. Därför skall dessa produkter förvaras svalt och mörkt (15 °C). Emellertid är förvaringstiden för dessa produkter begränsad till 1 år, även vid idealiska förvaringsförhållanden.

Vissa blandningar är explosiva och får inte säljas som torrsubstanser, utan endast blandade med vatten. Exempel: ammoniumdikromat (stab. Med 0,5 till 3% vatten), ammoniumnitrat (min. 3% vatten) eller 2,4 dinitrofenol (0,5 ml H2O2/g).

Det finns många olika förpackningsstorlekar, t.ex. 100, 250, 500, 2500 eller 5000 g. För en del produkter kan även 25 kg levereras. Ta en titt på våra webbplats eller i kemikaliekatalogen.

Di-natriumvätefosfat (Na2HPO4) är en dibasisk fosfat, and natriumdivätefosfat (NH2PO4) en monobasisk fosfat.

Förutom de ofta använda organiska smörjmedlen finns det även oorganiska. Smörjverkan baseras på den skiktade strukturen hos dessa blandningar. Vanliga smörjmedel består av bornitrid, molybden (IV) sulfid eller fint grafitpulver. Dessa blandningar kan användas i både låga och höga temperaturer.

Vitrioler är sulfater eller divalenta metaller i sin hydrerade, kristallinska form, t.ex. koppar (CuSO4. 5H2O), järn (FeSO4.7H2O) eller zink (ZnSO4.7H2O).

Ammoniumkarbonat är saltet av kolsyra, och ammoniumkarbamat är saltet av karbaminsyra. Ammoniumkarbamat är mycket stabilare än ammoniumkarbonat, och omvandlas till den senare endast i vattenhaltig lösning, såsom vid kokning.

Jod löses upp endast något i vatten, medan det lätt löses upp i en koncentrerad kaliumjodidlösning genom att bilda komplex. Emellertid skall lösningen spädas ut ytterligare endast när allt jod har lösts upp, och detta mycket långsamt trots förekomsten av kaliumjodid.

Kaustika alkalier är ett begrepp för hydroxider av alkaliska metaller. De förekommer i solid form och tillverkas generellt som pellets. Alkaliska lösningar är vattenhaltiga versioner av dessa hydroxider. De vanligaste kaustika alkalierna och alkaliska lösningarna är de av natrium och kalium.

Alkalilösningar kan titreras direkt med standardsyror.

Om möjligt, och endast om det verkligen är nödvändigt, skall man inte blanda annat än utspädda alkaliska lösningar med utspädda syror under kraftig omrörning. Använd skyddshandskar, -glasögon och -overall, och arbeta under kåpa. Rör ned den alkaliska lösningen i syran mycket försiktigt. Beakta noggrant samtliga föreskrifter för ett säkert handhavande.

Rör den erforderliga mängden natriumhydroxid- eller kaliumhydroxidpellets långsamt och kraftigt i vatten vid +20 °C. Tänk på att en hel del hetta kan genereras.

Där så krävs kan dessa lösningar spädas ut genom försiktig omrörning i vatten, följt av neutralisering med saltsyra. Använd skyddshandskar och -glasögon, och arbeta under kåpa. Innan man tömmer ut lösningen i uppsamlingsbehållare måste man ta ett pH-värde med hjälp av indikatorremsa.

Pelletsen är lösliga i alkohol, ej lösliga i aceton och dietyleter.

Karbonater löses upp endast något i natrium- och kaliumhydroxidlösningar. Ju mer koncentrerad lösningen är, desto lägre är karbonathalten, eftersom karbonater fälls ut.

Dokumentation

Ytterligare resurs