Lösningar för produktion av cytostatika

Produktion av cytostatika

Ett särskilt ansvar för produkten, personalen och patienten!

Vårt sortiment av produkter, tjänster och lösningar för produktion av cytotoxiska läkemedel

Produktionen av cytotoxiska läkemedel har en särskild ställning inom läkemedelsberedning eftersom den sker individuellt för varje patient enligt dess sammansättning (vanligtvis parenteralt) och under aseptiska förhållanden. Särskild hänsyn måste tas till produkt- och personalskydd där produktionskraven är särskilt höga.

Under senare år har mycket gjorts för att förbättra kvalitetssäkringen i produktionen. Som ett resultat har nationella och internationella policyer och riktlinjer upprättats och dessutom har regelkrav skärpts och kommer att skärpas i många europeiska länder.

Anledningen till detta är att man vill minska risken och samtidigt förbättra kvaliteten hos produktionen och den slutliga produkten i syfte att skydda personalen och gynna de svårt sjuka patienter som läkemedlen tillverkas åt.

Vi på VWR ser oss som din partner i arbetet med att skapa en säker och högkvalitativ produktionsprocess. Vi är medvetna om det särskilda ansvar du har i ditt arbete och känner till de utmaningar som du ställs inför vad gäller överensstämmelse, personalens kvalifikationer, validerad produktion och tillhandahållande av produktsäkerhet och produktkvalitet samt operatörs- och patientskydd.

Dina kontakter på VWR har mångårig konsulterfarenhet inom steril produktion. De vet att olika krav gäller för olika typer av produktion av cytotoxiska läkemedel och kan ge dig välunderbyggda råd om en anpassad leverans. När det gäller produkter erbjuder vi hög kvalitet, det säger sig självt, men även skräddarsydd rådgivning om val av produkter – för högre kvalitet och effektivitet och fördelen med att få allt från samma leverantör.

Dessutom erbjuder vi tjänster som optimerar och säkrar ditt arbetsflöde. Dessa tjänster omfattar allt från utbildning av personalen till kvalitetssäkring och standardiseringsåtgärder.