Kemikalielösningar för TOC-analys

Kemikalielösningar för analys av totalt organiskt kol (TOC)

Löst organiskt kol oxideras av natriumpersulfatreagens och producerat CO2 mäts. Flera andra reagens i lösning används beroende på vilken vattentyp som analyseras. De vanligaste reagensen kan beställas från VWR, till exempel:

  • Natriumhydroxidlösning 1,2 N
  • Svavelsyralösning 1,8 N
  • Natriumpersulfatlösningar, vid olika koncentrationer
  • Fosforsyralösning 10 %
  • Fosforsyralösning 25 %

Andra lösningar kan tas fram – fråga gärna.