Konverterare för gemensamma enheter

Enhetskonvertering är en process där en kvantitet uttryckt i en enhet omvandlas till en annan enhet. Detta görs med konverteringsfaktorer—multiplicerare som uttrycker förhållandet mellan den ursprungliga enheten och den önskade enheten. Man kan t.ex. använda en konverteringsfaktor för att konvertera ett volymmått i gallons till liter eller tvärtom.

Denna sida innehåller kalkylatorer man kan använda för att göra enhetskonverteringar för en mängd måttyper, inkl. vanliga konverteringar såsom sådana för längd, volym, temperatur och tryck samt konverteringar för teknik-, vätske- och ljustillämpningar.

Konvertering avstånd och längd

Konverterar enheter för längd eller avstånd extremt snabbt. Välj bland 92 olika enheter inkl. meter, kilometer, decimeter, centimeter, millimeter, mikron, league, mile, fathom, yard, foot, inch...

Konvertering av vikt och massa

Konverterar vikt- eller massaenheter extremt snabbt. Välj bland 70 olika enheter inkl. kilogram, gram, kilopound, slug, pound, ounce, quintal, stone, tonne, pennyweight, carat, grain, talent, mina, Planck mass ...

Konvertering av kapacitet och volym

Konverterar kapacitets- och volymenheter extremt snabbt. Välj bland 76 olika enheter inkl. kubikmeter, kubikkilometer, kubikdecimeter, kubikcentimeter, kubikmillimeter, liter, exaliter, petaliter, teraliter ...

Konvertering volym - torka

Konverterar enheter för volym och torka extremt snabbt. Välj bland 15 olika enheter inkl. liter, barrel dry, pint dry, quart dry, peck, bushel, cor, homer, ephah, seah, omer, cab, log ...

Konvertering area

Konverterar areaenheter extremt snabbt. Välj bland 39 olika enheter inkl. kvadratmeter, kvadratkilometer, kvadrathektometer, kvadratdekameter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter, kvadratmillimeter ...

Konvertering av temperatur

Konverterar temperaturerenheter extremt snabbt. Välj bland 6 olika enheter inkl. kelvin, grad Celsius, grad Fahrenheit, grad Rankine, grad Reaumur, trippelpunkt vatten.

Konvertering av tryck

Konverterar tryckenheter extremt snabbt. Välj bland 52 olika enheter inkl. pascal, bar, pound-force/kvadrattum, torr, teknisk atmosfär, standard atmosfär, gigapascal, megapascal, hektopascal ...

Konvertering av energi och arbete

Konverterar energi- och arbetsenheter extremt snabbt. Välj bland 54 olika enheter inkl. joule, gigajoule, megajoule, kilojoule, millijoule, mikrojoule, nanojoule, attojoule, megaelektronvolt, kiloelektronvolt ...

Konvertering ström

Konverterar strömenheter extremt snabbt. Välj bland 76 olika enheter inkl. watt, exawatt, petawatt, terawatt, gigawatt, megawatt, kilowatt, hektowatt, dekawatt, deciwatt, centiwatt, milliwatt, microwatt ...

Kraftkonvertering

Konverterar kraftenheter extremt snabbt. Välj bland 33 olika enheter inkl. newton, exanewton, petanewton, teranewton, giganewton, meganewton, kilonewton, hektonewton, dekanewton, decinewton, centinewton ...

Konvertering tid

Konverterar tidsenheter extremt snabbt. Välj bland 33 olika enheter inkl. sekund, millisekund, mikrosekund, nanosekund, picosekund, femtosekund, attosekund, shake, minut, timme, dag, vecka, månad, år ...

Konvertering velocitet

Konverterar velocitetsenheter extremt snabbt. Välj bland 32 olika enheter inkl. meter/sekund, meter/timme, meter/minut, kilometer/timme, kilometer/minut, kilometer/sekund, centimeter/timme, centimeter/minut ...

Konvertering datalagring

Konverterar enheter för längd eller avstånd extremt snabbt. Välj bland 41 olika enheter inkl. bit, nibble, byte, tecken, ord, MAPM-ord, quadruple-ord, block, kilobit, kilobyte, megabit, megabyte, gigabit, gigabyte ...

Teknikkonverterare

Följande konverteringsfaktorer avser tekniska mått av acceleration, densitet och vridmoment. Konvertering av sådana mått mellan olika enheter kan vara till hjälp inom maskinkonstruktion eller i karakterisering av utrustning såsom omrörda bioreaktorer.

Konvertering acceleration

Konverterar accelerationsenheter extremt snabbt. Välj bland 19 olika enheter inkl. decimeter/kvadratsekund, meter/kvadratsekund, kilometer/kvadratsekund, hektometer/kvadratsekund, dekameter/kvadratsekund...

Konvertering densitet

Konverterar densitetsenheter extremt snabbt. Välj bland 42 olika enheter inkl. kilogram/kubikmeter, kilogram/kubikcentimeter, gram/kubikmeter, gram/kubikcentimeter, gram/cubic millimeter ...

Konvertering av vridmoment

Konverterar momentenheter extremt snabbt. Välj bland 17 olika enheter inkl. newtonmeter, newtoncentimeter, newtonmillimeter, kilonewtonmeter, dynmeter, dyncentimeter, dynmillimeter ...

Vätskekonverterare

Dessa kalkylatorer konverterar mellan mått relevanta för vätskehantering, t.ex. flöde, koncentration, viskositet och permeabilitet. Oavsett om man arbetar med kvalitetskontroll eller bestämmer korrekt flödesmätare eller pump för sin tillämpning blir beräkningarna lättare med hjälp av konvertering av måtten till lämpliga enheter.

Konvertering av flöde

Konverterar enheter för flöde extremt snabbt. Välj bland 58 olika enheter inkl. kubikmeter/sekund, kubikmeter/dag, kubikmeter/timme, kubikmeter/minut, kubikcentimeter/dag, kubikcentimeter/timme ...

Konvertering av flöde och massa

Konverterar enheter för flöde och massa extremt snabbt. Välj bland 31 olika enheter inkl. kilogram/sekund, gram/sekund, gram/minut, gram/timme, gram/dag, milligram/minut, milligram/timme, milligram/dag, kilogram/minut ...

Konvertering koncentration - molar

Konverterar enheter för koncentration och molar extremt snabbt. Välj bland 12 olika enheter inkl. mol/kubikmeter, mol/liter, mol/kubikcentimeter, mol/kubikmillimeter, kilomol/kubikmeter, kilomol/liter ...

Konvertering koncentration - lösning

Konverterar enheter för koncentration och lösning extremt snabbt. Välj bland 11 olika enheter inkl. kilogram/liter, gram/liter, milligram/liter, del/miljon, grain/gallon, pund/gallon, pund/miljon gallon, pund/kubikfot ...

Konvertering viskositet - dynamik

Konverterar enheter för viskositet-dynamik extremt snabbt. Välj bland 29 olika enheter inkl. pascalsekund, kilogram-force sekund/kvadratmeter, newtonsekund/kvadratmeter, millinewtonsekund/kvadratmeter ...

Konvertering viskositet - kinematik

Konverterar viskositets-kinematikenheter extremt snabbt. Välj bland 24 olika enheter inkl. kvadratmeter/sekund, kvadratmeter/timme, kvadratcentimeter/sekund, kvadratmillimeter/sekund, kvadratfot/sekund, kvadratfot/timme ...

Konvertering permeabilitet

Konverterar permeabilitetsenheter extremt snabbt. Välj bland 4 olika enheter inkl. permeabilitet, permeabilitetstum ...

Ljuskonverterare

Dessa kalkylatorer för mått av luminans, illumination, frekvens och våglängd konverterar mellan ett antal enheter och kan vara särskilt praktiska för beräkningar avs. bildtagning eller fotometri.

Konvertering luminans

Konverterar luminansenheter extremt snabbt. Välj bland 19 olika enheter inkl. candela/kvadratmeter, candela/kvadratcentimeter, candela/kvadratfot, candela/kvadrattum, kilocandela/kvadratmeter, stilb ...

Konvertering belysning

Konverterar belysningsenheter extremt snabbt. Välj bland 12 olika enheter inkl. lux, meter-candle, centimeter-candle, fot-candle, flamma, phot, nox, candela steradian/kvadratmeter, lumen/kvadratmeter ...

Konvertering frekvensvåglängd

Konverterar enheter för frekvensvåglängd extremt snabbt. Välj bland 34 olika enheter inkl. hertz, exahertz, petahertz, terahertz, gigahertz, megahertz, kilohertz, hektohertz, dekahertz, decihertz, centihertz, millihertz ...

Blandade konverterare

Konvertering prefix

Konverterar prefixenheter extremt snabbt. Välj bland 21 olika enheter inkl. none, yotta, zetta, exa, peta, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, deci, centi, milli, mikro, nano, pico, femto, atto, zepto ...

Dataöverföring omvandling

Konverterar enheter för dataöverföring extremt snabbt. Välj bland 107 olika enheter inkl. bit/sekund, byte/sekund, kilobit/sekund, kilobyte/sekund, megabit/sekund, megabyte/sekund, gigabit/sekund, gigabyte/sekund ...