GC

Inom gaskromatografi är provberedningen mycket viktig för att rätt resultat skall erhållas. Valet av rätt kemikalier för aktuell metod och tillämpning bidrar till en framgångsrik analys. VWR har ett stort sortiment kemikalier för provberedning av gaskromatografi, såsom lösningsmedel för gasutrymme, insektsmedel och organiska ämnen för spåranalys, MOSH/MOAH-tillämpningar etc.

Produktkategorier

Lösningsmedel för särskilda GC-tillämpningar

High purity solvents designed for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection or for some special analysis, offering a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results

Lösningsmedel för insektsmedels- och spåranalys

För gaskromatografi och i synnerhet för analys av insektsmedel erbjuder vi ett omfattande program med lösningsmedel med extremt låghalogenerade och andra organiska sammansättningar för förhindrande av provkontaminering.

Lösningsmedel för MOSH/MOAH-tillämpningar

Våra lösningsmedel är speciellt framtagna och testade för analys av mättade kolväten i mineralolja (MOSH) och aromatiska kolväten i mineralolja (MOAH).

Lösningsmedel för gasutrymme

Vår serie GC-HS lösninsmedel omfattar de mest använda organiska lösningsmedel med hög UV-överföring vilket passar för analys av kvarvarande lösningsmedel enligt ICH, USP och PH EUR metoderna

Sekundära referensstandarder för gaskromatografi

Stort utbud av sekundära referensstandarder för olika kromatografiska och analytiska tillämpningar.

Supelco-standarder och CRM

Merck Supelco® standarder och referensmaterial

Vanliga frågor

Typiska lösningsmedel är hexan och isooktan. Många polära lösningsmedel såsom acetonitril och toluen kan används, men man behöver sannolikt lägga mer tid på utvecklingen av injektionsmetoden med dessa lösningsmedel. En annan påverkansfaktor är förbehandlingen av provet, t.ex. i vilket lösningsmedel hamnar extrakt i efter det sista steget i beredningsproceduren.

När en GC-HS-metod utvecklas optimeras parametrar såsom provlösningsmedel, extraktionstemperatur och tid, provmängd och gasutrymmesvolym. Eftersom provlösningsmedels sammansättning och renhet har betydande effekt på återbildningen och kromatogrammets kvalitet har vi utvecklat lösningsmedel specifikt för GC-HS-tillämpningar. Renhets- och hanteringsspecifikationerna uppfyller kraven i den européiska farmakopén (Ph. Eur.). Vår nya GC-HS-lösningsmedelslinje inkluderar många vanliga organiska lösningsmedel: Dimetylsulfoxid (DMSO), dimetylformamid (DMF), dimetylacetamid (DMAC) och n-metylpyrrolidon-2.

Dioxinbestämning i livsmedel sker oftast genom GC-MS med hjälp av diklorometan, n-hexan eller toluen för provberedning. Vi levererar dessa lösningsmedel i högrent Merck UniSolv® eller VWR Chemicals SUPRA TRACE-klass. Tack vare de höga specifikationerna är dessa klasser perfekta för dioxinanalys genom GC-MS.

Det beror på de insektsmedel man vill analysera, och även på matrisen som insektsmedlen extraheras ifrån. Etylacetat eller acetonitril ka vara bra lösningsmedel för detta ändamål. Generellt modifierade QuEChERS-metoder föredrar att använda EA eller ACN. Dessa lösningsmedel kan extrahera de flesta av de pesticider som finns i en matris men det finns andra matriser som kräver ett annat angreppssätt. Var försiktig med acetonitril i QuEChERS eftersom detta lösningsmedel inte är kompatibelt med vissa blandningar. I sådana fall är det bättre att använda ett polärt lösningsmedel med lösningsmedelsutbyte i deklorometan eller hexan. Valet av lösningsmedel har också att göra med många faktorer såsom löslighet och polaritet. Genom de höga temperaturer som används i GC-MS spelar den ånga som genereras av lösningsmedlet efter injektion av ett prov också en viktig roll.

Dokumentation

Ytterligare resurs

Gaskromatografi

Letar du efter GC-kolonner eller förbrukningsmaterial? Ta en titt på vårt sortiment för gaskromatografi: