Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

FÖRSÄLJNINGSBESTÄMMELSER för VWR International AB (”VWR”)

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med följande tillägg/ändringar, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning. Dessa försäljningsbestämmelser gäller vid köp hos VWR International AB till dessa att en uppdatering/förändring sker. Köparen ansvarar för att hålla sig informerad om försäljningsbestämmelsernas innehåll och köparens åtaganden.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, om ej annat överenskommits, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR och debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr ex moms tillkommer småorderavgiften, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar och direktiv för miljö och säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av fel angivna av kunden debiteras en avgift på 250 kr/faktura.

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra angivna avgifter. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan inte kombineras med andra avtalspriser.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR jobbar aktivt för att minska mängden papper och det är i linje med vår policy att skicka ut alla fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad.

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad vara. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel.

Skador eller fel som upptäcks ska omgående anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Anmälan ska ske inom sex (6) dagar från ankomstdatum.

Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid returer skall varan återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på varan eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att varor returneras. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av varor med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), varor som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Varor som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda varor samt varor som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Varan skall återsändas i oskadat skick, i originalförpackning och med betald frakt. Märkning eller noteringar får aldrig göras på varan eller förpackningen. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden. .

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för det felaktiga godset.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter vi levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation.

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR International vara ansvarig om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2016-03-23/ MARI/Ver. 10/Godk: MABR